Adatkezelési szabályzat

Az YPSYLON MÉDIA Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: YPSYLON MÉDIA) ügyvezetése

az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekinteté-ben történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR),

a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-ságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint

a YPSYLON MÉDIA Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatba kerülő művé-szek, esetlegesen munkavállalók, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása mód-jának meghatározása céljából

a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és az YPSYLON MÉDIA adatvédelem iránti elkötele-zettsége, ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében

AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT ALKOTJA:

I. Adatkezelő adatai
Adatkezelő neve: YPSYLON MÉDIA Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társa-ság
Adatkezelő székhelye: 1053 Budapest, Királyi Pál utca 18. tetőszint 1.
Adatkezelő Fővárosi Törvényszéki nyilvántartási száma: 01-09-951284
Adatkezelő adószáma: 14488551-2-41
Adatkezelő telefonszáma: +36 1 328 0316
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: ypsylon@ypsylonmedia.hu

II. Fogalom-meghatározások
A jelen Szabályzat alkalmazásában:
1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, le-kérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet az YPSYLON MÉDIA a tevékenysége keretében végez;
2. „adatkezelő”: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben az YPSYLON MÉDIA;
3. „adatvédelmi incidens”: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény;
4. „Hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
5. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkal-mas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható;
6. „ügyfél”: az YPSYLON MÉDIA-val a tevékenysége keretében végzett tevékenységére vonatkozóan kötelmi jogviszonyt létesítő természetes személy, így különösen a mű-vész;

III. Szabályzat célja és hatálya
7. A jelen Szabályzat célja, hogy az YPSYLON MÉDIA vezető tisztségviselője, illetve va-lamennyi munkavállalója, illetve az YPSYLON MÉDIA foglalkoztatásra irányuló jogvi-szonyban álló egyéb személy, az YPSYLON MÉDIA -val kapcsolatban álló művészek te-vékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogsza-bályi rendelkezéseket. Az YPSYLON MÉDIA vezető tisztségviselői, munkavállalói, vala-mint az YPSYLON MÉDIA foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb szemé-lyek, az YPSYLON MÉDIA-val kapcsolatban álló művészek az YPSYLON MÉDIA-val kap-csolatba kerülő természetes személy ügyfelek és egyéb természetes személyek szemé-lyes adatainak kezelése alkalmával kötelesek a GDPR, az Infotörvény, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartására.

8. AZ YPSYLON MÉDIA a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatke-zelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) be-kezdés):
a.) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
b.) célhoz kötöttség;
c.) adattakarékosság;
d.) pontosság;
e.) korlátozott tárolhatóság;
f.) integritás és bizalmas jelleg;
g.) elszámoltathatóság.

9. Az YPSYLON MÉDIA a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfe-lelően valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadsága-inak védelme érdekében.
IV. YPSYLON MÉDIA által végzett adatkezelések
10. Az YPSYLON MÉDIA által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tar-tozik. AZ YPSYLON MÉDIA személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendelkezik.

11. Az YPSYLON MÉDIA személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok meg-ismerését, gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni (akkor rendelkezik jogcímmel),
a.) ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez;
b.) amennyiben az adatkezelés az YPSYLON MÉDIA-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
c.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes adatok jogosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a személyes adatok jogosultjának kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
d.) amennyiben az adatkezelés a személyes adat jogosultjának vagy egy másik ter-mészetes személy létfontosságú érdekének védelme miatt szükséges, illetve az YPSYLON MÉDIA (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szük-séges, kivéve, ha az YPSYLON MÉDIA-val szemben elsőbbséget élveznek a szemé-lyes adat jogosultjának olyan érdekei és alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

12. Az YPSYLON MÉDIA adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót igénybe vehet.

IV/A. Művészekkel kapcsolatban végzett adatkezelés
13. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja:
a) a színházi szakma népszerűsítése, az YPSYLON MÉDIA és a személyes adat jogosultja közötti, az YPSYLON MÉDIA tevékenységével össze-függésben kötelmi jogviszony (pl. megbízási szerződés, adásvételi szerződés) létrehozása, fenntartása, e kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása (pl. ellenérték követelése) és kötelezettségek teljesí-tése (pl. szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése); művészeti tevé-kenység gyakorlásának biztosítása;
b) az YPSYLON MÉDIA-val kapcsolatba kerülő művészekkel kapcsolatos jogos érdekének érvényesítése és védelme; továbbá
c) az YPSYLON MÉDIA a kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban – esetlege-sen – terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

14. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulás megadásától kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnését követő 5 év. Minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szó-ló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év.

15. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet.

16. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha ahhoz az YPSYLON MÉDIA megfelelő jogcímmel rendelkezik. Amennyiben ez a jogcím a hozzájá-ruláson alapuló adatkezelés (11. a) pont), úgy az adatkezelés jogszerűségének feltétele, hogy az YPSYLON MÉDIA a jelen alfejezetben meghatározott rendelkezések figyelem-bevételével jár el. A művész a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzá-járul ahhoz, hogy az YPSYLON MÉDIA a művész – a jogviszony létesítéséhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzé-sét e másolat megőrzésén keresztül teljesítse. Az YPSYLON MÉDIA az így készült máso-latot a művészre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.

17. AZ YPSYLON MÉDIA a művész – hozzájáruláson alapuló adatkezelés keretében – alábbi adatainak megismerésére és kezelésére jogosult:
a.) a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jo-gosultja személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági iga-zolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattar-talmát;
b.) a szerződéses jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve, amennyi-ben azt a szerződés tartalmazza;
c.) személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe); a művészi, segítői tevékenységre tekintettel készített kép és hangfelvétel;
d.) jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe;
e.) A művészi tevékenység végzéséhez nélkülözhetetlen egészségügyi adatok.

18. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a személyes adat jogosultját (művészt) az YPSYLON MÉDIA a személyes adat jogosultjával létrehozandó kötelmi jogviszony léte-sítését megelőzően – a művésszel való első kapcsolatfelvétellel egyidőben – köteles tájékoztatni
a.) az YPSYLON MÉDIA, illetve az YPSYLON MÉDIA képviselőjének nevéről, elérhető-ségéről;
b.) arról, hogy a kötelmi jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak YPSYLON MÉDIA általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul, illetve e hozzájárulás visszavonhatóságáról;
c.) az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;
d.) a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;
e.) a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;
f.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
g.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehető-ségéről.
A tájékoztatást az YPSYLON MÉDIA az 1. sz. melléklet felhasználásával és a személyes adat jogosultjának történő megküldésével, illetve részére történő hozzáférhetővé té-tellel köteles teljesíteni.


19. AZ YPSYLON MÉDIA a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni az ügy-félnek. A tájékoztatás megadása mellett az YPSYLON MÉDIA köteles a jelen Szabályza-tot a művész részére hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában művész elektronikus kézbesítési címére megküldeni.

20. A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy az YPSYLON MÉDIA-val kíván-e kötelmi jogviszonyt létrehozni. A művész hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
a) önkéntes;
b) konkrét adatkezelésre (meghatározott – egy vagy több – kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban) vonatkozik;
c) megfelelő tájékoztatáson alapul; és
d) egyértelmű akaratnyilatkozat.

21. A személyes adat jogosultjának hozzájárulásán alapuló adatkezelés feltétele, hogy a személyes adat jogosultja a személyes adatok kezeléséhez az YPSYLON MÉDIA-val lét-rejövő jogviszonyát megelőzően az YPSYLON MÉDIA adatkezelési tájékoztatóját, az YPSYLON MÉDIA adatkezelésének célját, illetve az adatkezelés tényét, valamint a meg-ismerni és kezelni kívánt adatok körét elismerje és az adatkezeléshez hozzájáruljon az YPSYLON MÉDIA számára a jelen Szabályzat 2. sz. melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat aláírásával.

22. AZ YPSYLON MÉDIA szerződéses kapcsolat esetén jogosult a művész, mint személyes adatok jogosultja hozzájáruló nyilatkozatát az YPSYLON MÉDIA és a művész között kötendő szerződés rendelkezései között megfogalmazni. Az ilyen rendelkezést tartal-mazó szerződés aláírásával a művész egyben személyes adatai YPSYLON MÉDIA általi megismerésére és kezelése vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát is megteszi.

23. A művész hozzájáruló nyilatkozatában köteles megjegyezni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés mellett kifejezetten megértette az YPSYLON MÉDIA arra vonatkozó tájékoztatását, hogy adatkezelésre az YPSYLON MÉDIA a művésszel kapcsolatban egyéb jogcímen is jogosult lehet.

24. Amennyiben a személyes adatok jogosultja a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, vagy megtagadja a művészi hozzájáruló nyilatkozat aláírását, úgy az YPSYLON MÉDIA adatkezelési jogviszonyt az érintett természetes személlyel nem létesíthet. A személyes adat jogosultja hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visz-szavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogsze-rűségét. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával az YPSYLON MÉDIA köteles a személyes adatkezeléshez mint előfeltételhez kapcsolódó kötelmi jogviszony megszüntetésére.

25. Az YPSYLON MÉDIA köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával kötelmi jogviszonya bármely okból megszűnt, kivéve, amennyi-ben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult vagy amennyiben a személyes adatok megőrzését az YPSYLON MÉDIA számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő.

IV/B. [Online felülettel kapcsolatos adatkezelés]


26. A Szolgáltató kezelésében álló [ypsylonmedia.hu] honlap a honlapra történő látogatás tényénél fogva a Felhasználó végberendezésében sütik segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatá-sainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám és egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő „Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ” tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használa-tát” ikon aktiválásával.

27. A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiá-nyában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megta-gadhatja. A „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sü-tik használatát” ikon mellett elhelyezett „További információt kérek” ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési Szabályzat weboldal használatával kapcsola-tos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja.

28. A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan az YPSYLON MÉDIA kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok:
a) Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszkö-zének egyes adatai;
b) Felhasználó által használt IP cím.

Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy az YPSYLON MÉDIA honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt az YPSYLON MÉDIA jogos érdekének védelme. AZ YPSYLON MÉDIA az adatkezelésre vonatkozó tá-jékoztatást jelen alfejezet tartalmának honlapon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatá-sával, mint ráutaló magatartással adja meg az YPSYLON MÉDIA részére.

29. Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy az YPSYLON MÉDIA által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. AZ YPSYLON MÉDIA nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabá-lyok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáfér-hetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.

30. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat YPSYLON MÉDIA ál-tali rögzítésétől számított 10 év.

V. A személyes adatok jogosultjainak jogai
31. Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az YPSYLON MÉDIA – bármely oknál fogva – kezeli, az YPSYLON MÉDIA adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
a.) tájékoztatáshoz való jog;
b.) helyesbítéshez való jog;
c.) elfeledtetéshez való jog;
d.) adatkezelés korlátozásához való jog;
e.) adathordozhatósághoz való jog;
f.) tiltakozáshoz való jog.

32. A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát az YPSYLON MÉ-DIA-hoz eljuttatott kérelmével gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja kérelmét elektronikusan, papír alapon egyetemes postai szolgáltatás igénybevételével, vagy pa-pír alapon az YPSYLON MÉDIA székhelyén az YPSYLON MÉDIA képviseletére jogosult vezető tisztségviselőjének, munkavállalójának vagy az YPSYLON MÉDIA-val foglalkoz-tatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek történő átadással terjesztheti elő.

33. A kérelem átvételére jogosult személy a kérelmet a beérkezését következően haladék-talanul köteles továbbítani az YPSYLON MÉDIA-nak ügyintézés céljából. Az YPSYLON MÉDIA a kérelmet – annak kézhezvételét követően haladéktalanul megvizsgálja – és amennyiben azt állapítja meg, hogy az nyilvánvalóan alaptalan vagy jogosulatlan sze-mélytől érkezett, úgy annak érdemi megvizsgálását elutasítja. Amennyiben a kérelem nem nyilvánvalóan alaptalan, illetve jogosult személy terjesztette elő, az adatvédelem felelős a kérelmet érdemben megvizsgálja. Az YPSYLON MÉDIA a kérelem kézhezvéte-létől számított legkésőbb 30 napon belül értesíti a kérelmet előterjesztőt a kérelem el-bírálásáról (a kérelem elutasításáról vagy a kérelem teljesítéséről), illetve a megtett, il-letve kezdeményezett intézkedésekről.

V/A. [Helyesbítéshez való jog]
34. Amennyiben az YPSYLON MÉDIA pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti az YPSYLON MÉDIA-t, hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiá-nyosan kezelt személyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgálta-tott és igazolt adatok alapján.

35. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a helyesbítés iránti kérelmét az 8. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmi-lag megegyező nyilatkozat megtételével és az YPSYLON MÉDIA részére történő meg-küldésével terjesztheti elő. Amennyiben a személyes adatot közokirat (pl. hatósági iga-zolvány) tartalmazza, úgy a kérelmező köteles felmutatni, illetve másolatban az YPSYLON MÉDIA részére átadni a személyes adat tartalmát igazoló közokiratot.

V/B. [Elfeledtetéshez való jog]
36. A személyes adatok jogosultja jogosult az YPSYLON MÉDIA-tól kérni személyes adata-inak törlését az YPSYLON MÉDIA valamennyi nyilvántartásából. Az YPSYLON MÉDIA e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll:
a) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte;
b) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavon-ta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat az YPSYLON MÉDIA jogellenesen ke-zelte;
d) jogszabályi kötelezettségnél fogva az YPSYLON MÉDIA köteles a személyes ada-tok törlésére.

37. A személyes adat jogosultja a törlés iránti kérelmét a 9. sz. melléklet megfelelő kitölté-sével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az YPSYLON MÉ-DIA részére történő megküldésével terjesztheti elő.

38. Az YPSYLON MÉDIA a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll.

V/C. [Adatkezelés korlátozásához való jog]
39. A személyes adatok jogosultja jogosult kérni az YPSYLON MÉDIA-t, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben:
a.) a személyes adatok jogosultja vitatja az YPSYLON MÉDIA által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatko-zó időtartamra; vagy
b.) az YPSYLON MÉDIA által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy
c.) az adatkezelés célja megszűnt, és az YPSYLON MÉDIA-nak nincs szüksége a gyűj-tött és tárolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy
d.) a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűsé-gének kivizsgálásának idejére.

40. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a korlátozás iránti kérelmét a 10. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmi-lag megegyező nyilatkozat megtételével és az YPSYLON MÉDIA részére történő meg-küldésével terjesztheti elő.

41. A korlátozás alá eső személyes adatot az YPSYLON MÉDIA kizárólag tárolni jogosult. A korlátozás alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani az YPSYLON MÉDIA ki-zárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy tagállama fon-tos közérdekéből jogosult.

42. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy az YPSYLON MÉDIA a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a sze-mélyes adatok jogosultját.

V/D. [Adathordozhatósághoz való jog]
43. Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet az YPSYLON MÉDIA a személyes adat jogosultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti az YPSYLON MÉDIA-t, hogy az általa rendelkezésre bocsátott szemé-lyes adatait az YPSYLON MÉDIA elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) be-kezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa.

44. AZ YPSYLON MÉDIA a gyűjtött és tárolt személyes adatok elektronikus formában tör-ténő átadásánál köteles figyelemmel lenni arra, hogy a személyes adatok jogosultja az elektronikus formában átadott gyűjtött és tárolt személyes adatait jogosult átadni má-sik adatkezelőnek, vagy az YPSYLON MÉDIA-t felkérni arra, hogy e személyes adatokat közvetlenül küldje meg másik adatkezelőnek.

45. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) az adathordozás iránti kérelmét a 11. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az YPSYLON MÉDIA részére történő megküldésével terjesztheti elő.

V/E. [Tiltakozáshoz való jog]
46. A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak YPSYLON MÉDIA általi adatkezelése ellen, amennyiben az YPSYLON MÉDIA az adatkezelést az YPSYLON MÉ-DIA vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre.

47. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a tiltakozás iránti kérelmét a 12. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmi-lag megegyező nyilatkozat megtételével és az YPSYLON MÉDIA részére történő meg-küldésével terjesztheti elő.

48. A tiltakozó nyilatkozat YPSYLON MÉDIA általi elfogadását követően az YPSYLON MÉ-DIA nem jogosult az érintett személyes adatot az YPSYLON MÉDIA vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében kezelni, kivéve, ha az YPSYLON MÉDIA bizo-nyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok igazolja, amelyek elsőbb-séget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyik jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik

VI. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje
49. AZ YPSYLON MÉDIA az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jo-gosultjának családi és magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait.

50. A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendel-kezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve ame-lyeket az YPSYLON MÉDIA részben vagy egészben automatizált módon kezel. AZ YPSYLON MÉDIA személyes adatok elektronikus tárolására az YPSYLON MÉDIA tulaj-donában álló Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat az YPSYLON MÉDIA tulajdonában vagy használatában álló olyan ingatlanokban vezeti, amelyeket az YPSYLON MÉDIA székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként használ.

51. AZ YPSYLON MÉDIA által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizárólag a jelen Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezelhetők.

52. AZ YPSYLON MÉDIA által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell az YPSYLON MÉDIA-nak megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azok-hoz ne tudjon hozzáférni. AZ YPSYLON MÉDIA köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot
a.) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá;
b.) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek;
c.) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosság-ra, törölheti;
d.) nem továbbítják a jelen Szabályzat VII. pontjától eltérően;
e.) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmi-sítik, törlik, teszik hozzáférhetetlenné;
f.) elvesztéstől, sérüléstől megóvja.

53. AZ YPSYLON MÉDIA az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysé-ge során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságo-sabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

54. AZ YPSYLON MÉDIA adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezet (Adatke-zelési Nyilvántartás) a jelen Szabályzat 13. számú mellékletében meghatározott minta felhasználásával és a GDPR 30. cikkében meghatározott rendelkezések tiszteletben tar-tásával. AZ YPSYLON MÉDIA az Adatkezelési Nyilvántartást elektronikus formában kö-teles elkészíteni és papír alapon köteles tárolni olyan helyen, ahol illetéktelen személy ahhoz nem férhet hozzá.

VII. Adatok továbbításának rendje
55. AZ YPSYLON MÉDIA nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más sze-mélynek továbbítani, vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni kivéve
d) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás cím-zettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az YPSYLON MÉDIA felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
e) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje az YPSYLON MÉDIA-val kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és az YPSYLON MÉDIA közötti kötelmi jogviszony teljesítése.

56. AZ YPSYLON MÉDIA az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érin-tett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet a jelen Szabályzat 13. sz. mellékletében meghatározott minta alapján, amely tartalmazza az YPSYLON MÉDIA ál-tal kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adat-kezelést előíró jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat.

57. AZ YPSYLON MÉDIA a 88. a) pontjában meghatározott megkeresésre a megkeresésben meghatározott terjedelemben, a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben bizto-sítja az általa tárolt személyes adatok továbbítását.

58. AZ YPSYLON MÉDIA a 88. b) pontjában meghatározott adattovábbítás szükségessége esetén köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultját
a.) az adattovábbítás címzettjének, valamint képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
b.) arról, hogy az adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás ismeréséhez és az adat-továbbításhoz hozzájárul;
c.) az adattovábbítás pontos céljáról, konkrét terjedelméről;
d.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
e.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehető-ségéről.
A személyes adat jogosultja konkrét adattovábbításhoz hozzájáruló nyilatkozatát a 11. a) pontban meghatározott nyilatkozattal egyidőben is megadhatja, amennyiben e nyilatkozat megtétele idején a konkrét adattovábbítás szükségessége már ismert. Adattovábbításra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adat jogosultja a 13. számú mellékletben meghatározott minta alapján köteles megtenni.

59. AZ YPSYLON MÉDIA a 88. b) pontjában meghatározott adattovábbítás teljesítése során kizárólag azon személyes adatok továbbítására jogosult, amely a kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlenül fontos és amelynek a továbbításához a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását megadta.

VIII. Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll
60. Adatvédelmi incidens – a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban – a biztonság olyan sérülése, amely lehet
f) a bizalmasság sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon ke-zelt személyes adat jogosulatlan közlése vagy az ahhoz való jogosu-latlan hozzáférés;
g) a hozzáférés sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon ke-zelt személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesz-tése;
h) az integritás sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon ke-zelt személyes adat megváltoztatása.

61. Amennyiben az YPSYLON MÉDIA vezető tisztségviselője, munkavállalója, illetve az YPSYLON MÉDIA-val foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy azt tapasztalja, hogy az YPSYLON MÉDIA által gyűjtött, tárolt személyes adatok vonatko-zásában fennállhat a biztonság sérülésének a lehetősége, haladéktalanul köteles az YPSYLON MÉDIA-t erről tájékoztatni (a továbbiakban: Jelzés). Biztonság sérülése min-den olyan körülmény, amelynek eredményeként az YPSYLON MÉDIA adatkezelő rend-szerében, nyilvántartásaiban sérülés következik be az adatbiztonsági rendelkezésekkel ellentétes módon. A biztonság sérülése nem jelenti feltétlenül adatvédelmi incidens bekövetkeztének a tényét is.

62. Az YPSYLON MÉDIA a Jelzést megtételét követően haladéktalanul köteles megvizsgálni és értékelni a helyzetet. A vizsgálatnak ki kell terjedni a biztonság sérülésének lehető-ségeként jelzett körülmény valamennyi elemére, illetve a Jelzéssel érintett valamennyi nyilvántartás, így személyes adatok helyzetének vizsgálatára.

63. Az YPSYLON MÉDIA vizsgálata során elsődlegesen azt köteles megállapítani, hogy a biztonság sérülése ténylegesen megtörtént-e. Amennyiben az YPSYLON MÉDIA azt ál-lapítja meg, hogy a biztonság nem sérült, úgy eljárását megszünteti és a vizsgálata eredményéről jelentést készít az YPSYLON MÉDIA ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.

64. Amennyiben az YPSYLON MÉDIA azt állapítja meg, hogy a biztonság megsérült, úgy másodsorban köteles megvizsgálni, hogy adatvédelmi incidens történt-e. Amennyiben az YPSYLON MÉDIA azt állapítja meg, hogy adatvédelmi incidens nem történt, úgy kö-teles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szük-séges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készít az YPSYLON MÉDIA ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét ké-pező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.

65. Amennyiben az YPSYLON MÉDIA azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egy-időben adatvédelmi incidens is történt, úgy köteles harmadsorban megvizsgálni, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabad-ságaira kockázatot jelent-e. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ilyen kockázatot az adatvédelmi incidens nem jelent, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizs-gálat eredményéről jelentést készt az YPSYLON MÉDIA ügyvezetése részére, és azt a je-len Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.

66. Amennyiben az YPSYLON MÉDIA azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egy-időben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett személyes adat jogosultja-inak jogai és szabadságaira, úgy az YPSYLON MÉDIA azt köteles megvizsgálni, hogy ez a kockázat milyen mértékű. Amennyiben az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni az YPSYLON MÉDIA ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti, illetve a Ha-tóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelen-teni.

67. Amennyiben az YPSYLON MÉDIA 66. pontban meghatározott vizsgálata azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira magas kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni az YPSYLON MÉDIA ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mel-lékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti, illetve a Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni, továbbá az érintett személyes adatok jogosultjait az adatvédelmi incidensről tájékoztatni.

68. AZ YPSYLON MÉDIA mint adatkezelő az YPSYLON MÉDIA útján a 66., illetve a 67. pon-tokban meghatározott bejelentési kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül köte-les teljesíteni. AZ YPSYLON MÉDIA, mint adatkezelő akkor jut az adatvédelmi incidens tudomására, amikor az YPSYLON MÉDIA kellő bizonyossággal meg tudja állapítani a biztonság sérülésének tényét. Az YPSYLON MÉDIA a biztonság sérülése ténye megálla-pítását követően haladéktalanul köteles értékelni a helyzetet.

A teljes adatvédelmi szabályzat letölthető ITT